Zdrowojedz.pl

Zdrowojedz.pl”Catering pudełkowy – Dieta dla Ciebie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W ZESTAWACH CATERINGOWYCH

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Zdrowojedz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisaną do KRS pod nr 0000786895, REGON 383403899, NIP 9581701469 zlokalizowaną przy ul. ul. Kapitańska 5, 81-331 Gdynia, zwanym dalej „zdrowojedz” lub Sprzedawca, która jest właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.zdrowojedz.pl

2. Klient obowiązany jest do korzystania z usług „Zdrowojedz” w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.

3. Klient korzystający z Usług lub Produktów „Zdrowojedz” zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Aby skorzystać z Serwisu Internetowego „Zdrowojedz” Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki: posiadać dostęp do Internetu, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, posiadać przeglądarkę internetową akceptującą pliki Cookie, obsługującą skrypty Java Script oraz akceptującą okienka wyskakujące typu „pop-up”.

5. Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.

6. Klient jest zobowiązany podać „Zdrowojedz” prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji Usług lub sprzedaży Produktów „Zdrowojedz”.

7.Umowa o świadczenie usługi zawierana jest z Klientem na czas określony rozpoczynający się w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza zamówienia, a ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia świadczenia usługi lub z chwilą odstąpienia od wypełniania formularza.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2. Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Zdrowojedz” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu pudełkowego (dieta) o określonej kaloryczności.

2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.

3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej http://zdrowojedz.pl/cennik/.

4. Dowód zakupu — paragon lub rachunek (Faktura Vat)

§3. Odpowiedzialność:

Zdrowojedz.pl dopełnia wszelkiej staranności w tworzeniu zestawów dietetycznych we współpracy z dyplomowanymi dietetykami.

Zdrowojedz.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki spożywania dostarczanych zestawów, które powinny być spożywane w ciągu maksymalnie 24 godzin od dostawy, a ich przechowywanie powinno odbywać się w temperaturze 6 do 14 stopni C.

Zdrowojedz.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni dobór składników do diety, zwłaszcza w przypadku zestawów dla diabetyków. Każdy diabetyk zamawiający dietę powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który powinien określić jakich produktów nie powinna zawierać jego dieta. I jakie produkty powinny być wyłączone na stałe z diety.

Zdrowojedz.pl nie ponosi odpowiedzialności za menu ułożone przez dietetyków z którymi współpracuje.

Z uwagi na różne sposoby (metody) leczenia chorób metabolicznych, składniki użyte w potrawach które zawierają zestawy dietetyczne mogą być odpowiednie dla jednej grupy a nie odpowiednie dla drugiej grupy za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Dieta w zestawach dietetycznych nie może stanowić podstawy wyżywienia, a zestaw dietetyczny powinien być uzupełniony odpowiednią ilością płynów i składnikami pokarmowymi niezbędnymi do zapewnienia zdrowego odżywiania.

 

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

§3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

2. Dieta Ogólna (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) — 5 daniowa,

3. Dieta Wegetariańska (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) — 5 daniowa,

4. Dieta Wegetariańska + ryba (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) — 5 daniowa,

5. Dieta Bezglutenowa (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) — 5 daniowa, chwilowo niedostępna

6. Dieta Bez Laktozy (1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal) — 5 daniowa, chwilowo niedostępna

7. Dieta dla Diabetyka (1200 kcal, 1500 kcal, 2000kcal) – 5 daniowa

8. Dieta Sportowa ( 2500 kcal) – 5 daniowa

9. Lunch Box ( 650 kcal) – 1 posiłek w postaci obiado-kolacji.

10. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności (data podana na opakowaniu oznacza dzień w którym należy spożyć zawartość opakowania) i warunkach przechowywania, warunki przygotowania (przed spożyciem wymieszać, przed spożyciem podgrzać) umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – karton z logo „Zdrowojedz”.

11. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Zdrowojedz” („Cennik”), dostępnym pod adresem www.zdrowojedz.pl.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych, braku możliwości ustalenia poprawnego adresu dostawy lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia (np. brak możliwości dojazdu pod adres dostawy, zgłoszenie okoliczności stanowiących przeciwwskazanie do korzystania z Produktów „Zdrowojedz” itd.), braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§4. „Zdrowojedz” dokładają najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

 

Rozdział III

Składanie zamówienia i ochrona danych osobowych

§5. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie dyspozycji przez Klienta:

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienia@zdrowojedz.pl

b) telefonicznie pod nr tel.: 666 30 70 30 lub numer 798 40 70 30

c) za pośrednictwem smsa wysłanym pod numer 666 30 70 30 w którym należy podać:

– imię i nazwisko zamawiającego
– adres pod który ma być dostarczany zestaw
– okres na jaki zamawiany jest zestaw ( np. 28 dni wybrany z cennika)
– dzień od którego ma być dostarczany zestaw
– wybrany typ diety ( np. Ogólna 2000 kcal)
– adres e-mail do kontaktu

d) on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.zdrowojedz.pl;

2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to: realizacja dostaw.

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu pudełkowego dostępnego na stronie www.zdrowojedz.pl w zakładce „Polityka prywatności” w stopce strony.

3. Zamówienia złożone będą realizowane najszybciej od trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia i uznaniu rachunku „Zdrowojedz” zapłatą za zamówiony zestaw.

Zamówienia złożone w Święta lub dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia i uznaniu rachunku „Zdrowojedz” zapłatą za zamówiony zestaw . Powyższe zasady mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. złych warunków atmosferycznych – huragan, gołoledź, obfitych opadów śniegu, braku dostawy energii lub gazu i inne nie wymienione. Dane osobowe które podlegają przetwarzaniu: Imię i nazwisko do Weryfikacji płatności, uwag klienta oraz utrzymywania korespondencji e-mail, dokonywania zmian w zamówieniu, dostawach. Adres e-mail do Korespondencja e-mail, kontaktu z klientem, rozliczenia zamówień oraz informowania o ewentualnych zmianach w zamówieniu. Numer telefonu do , Informowania o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu. Adres dostawy dla Dostawy produktu, naliczania zniżek lub dopłat za dostawę.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Zdrowojedz” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.

5. Wszelka korespondencja jak i komunikacja w sprawie zamówionej diety może odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty internetowej na adres: info@zdrowojedz.pl , natomiast komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Meesanger, nie jest wiążąca dla Zdrowojedz.pl. Wszelkie problemy można zgłaszać poza pocztą elektroniczną tylko za pośrednictwem smsa na nr 666 30 70 30 . Odpowiedzi udzielamy w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17. Sprawy zgłoszone poza tymi godzinami załatwiane są w pierwszej kolejności w pierwszy dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Wszelkie odpowiedzi na zgłoszone reklamacje i inne problemy zgłaszane za pośrednictwem , FB. Instagrama, Meesengera pozostaną bez odpowiedzi.

 

Rozdział IV

Płatność za zamówienie

§6. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za złożone Zamówienie.

2. Istnieją sposoby płatności, takie jak:

1) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

2) za pośrednictwem udostępnionego przez „Zdrowojedz” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

3) kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal lub płatności on-line.

3. Za dzień płatności uważany jest:

a) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za złożone Zamówienie;

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 to dzień otrzymania przez „Zdrowojedz” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w pkt. 2 albo – jeśli „Zdrowojedz” otrzyma takie potwierdzenie do godz. 19: 00, 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia;

c) W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za jeden Produkt (jeden dzień zamówienia dla jednej osoby) określonej w zakładce Cennik w serwisie „Zdrowojedz” dla wybranego produktu pomnożonej przez ilość zamawianych produktów (ilość dni zamówienia dla jednej osoby), z uwzględnieniem długości całkowitej zamówienia (tydzień, miesiąc, kwartał, rok). Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów „Zdrowojedz”

5. Minimalna długość pierwszego zamówienia obejmuje 5 dni diety, natomiast każdego kolejnego 1 dzień diety.

6. „Zdrowojedz” uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Zdrowojedz” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Zdrowojedz” należności.

7. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.

8. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie Potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.

9. Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy odpowiednie informacje umożliwiające kontakt (numer telefonu stacjonarnego/komórkowego i adres e-mail). Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie sobie dostępu do podanego adresu. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że podany numer telefonu jest prawidłowy oraz że jest osiągalny pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za

żadne szkody wynikłe z niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.

10. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty, klient zobowiązany poinformować sprzedawcę o potrzebie wystawienia faktury przed dokonaniem zapłaty.

 

Rozdział V

Dostawa

§7. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku w dniach poprzedzających dietę, w godzinach mieszczących się w przedziale:

a) dla aglomeracji Trójmiejskiej między godz. 17.00 – 8.00.

b) dla aglomeracji Warszawskiej i Krakowskiej odbywają się w godzinach 1.00 – 8.00

2. „Zdrowojedz” zastrzegają sobie prawo do odmowy dostarczenia danego zestawu pod  adres wskazany przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Zdrowojedz” – klient jest informowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia i oferowany jest mu inny sposób dostawy

3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 19: 00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

4.W przypadku okresów okołoświątecznych i dni ustawowo wolnych obowiązują wyłączenia w dostawach jak poniżej:

a) od 23 grudnia do 6 stycznia (W TYCH DNIACH CATERING NIE JEST DOSTARCZANY)
b) w okresie Świąt Wielkanocnych
c) od 30 kwietnia do 3 maja
d) od 31 października do 2 listopada
e) dnia 11 listopada NIE MA DOSTAWY CATERINGU
f) od 23 grudnia 2020 do 26 grudnia 2020

terminy te mogą ulec zmianie w zależności jak te dni wypadają wg. kalendarza. O każdym wyłączeniu dni z dostaw Klienci zostaną poinformowani przez informację umieszczoną w serwisie www.zdrowojedz.pl lub za pośrednictwem e-maila.

5. W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu we wskazanym przez Klienta miejscu poprzez wykonanie zdjęcia.

7. W przypadku niedostarczenia produktu z winy Dostawcy (Zdrowojedz lub inny partner odpowiedzialny za dostawy) , „Zdrowojedz” zobowiązuje się: dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych Dostawcy) lub zrealizować dostawę produktu w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

8. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w dniu poprzedzającym .

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

11. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w szczególnych i uzgodnionych z Klientem indywidualnie okolicznościach.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie dostawy przez firmę odpowiedzialną za dostarczenie zestawów diety w przypadku awarii transportu lub siły wyższej, jak i kradzieży paczki z dostarczonym zestawem diety.

 

Rozdział VI

Zmiana i anulowanie zamówienia – wstrzymanie dostaw

§8. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy, Klientowi przysługuje prawo do wstrzymania dostaw na wybrany okres np. z tytułu choroby, wyjazdu służbowego czy urlopu.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować „Zdrowojedz” zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1-4.

4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 19:00 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania lub modyfikacją zamówienia.

5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Zdrowojedz” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania dostaw. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

7. W przypadku gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Klient ma możliwość wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest oświadczenie klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego właściwym do dokonania zwrotu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznie.

8. Zwrot nadpłaty nie dotyczy sytuacji, w której powstała ona na skutek przystąpienia Klienta do promocji. W takiej sytuacji Klient może wykorzystać nadpłatę tylko w ramach kolejnego zamówienia.

9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dostaw lub wstrzymania dostaw bez podania przyczyny.

§9. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zgodnego z aktualną ofertą Zdrowojedz ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach za dni pojedynczych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany w Formularzu odstąpienia od umowy przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14-30 dni roboczych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Zdrowojedz”. Rezygnacja potwierdzana jest na podstawie okazania „Zdrowojedz” paragonu lub rachunku (fakturyVat) będącego dowodem zakupu oraz złożonego Formularza odstąpienia od umowy. Brak prawidłowo wypełnionego i nie przesłanie Formularza  na adres:  reklamacja@zdrowojedz.pl  może wydłużyć procedurę zwrotu należności nie z winy Zdrowojedz.pl. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 19:00 na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

 

Rozdział VII

Promocje

„Zdrowojedz” prowadzi dodatkowo sprzedaż zestawów cateringowych w ramach organizowanych Promocji:

1. Razem taniej

2. Zestaw rodzinny

3. Z polecenia

4. Poleć nas

5. Program lojalnościowy

6. BLACK FRIDAY

7. Dzień Dziecka

8. Walentynki

9. Gwarancja ceny

10. Kupony promocyjne  GROUPON

Zasady promocji zawarte są w Regulaminie Promocji, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wszystkich lub wybranej promocji bez podania przyczyny.

Promocje nie łączą się z innymi promocjami poza tymi które wynikają bezpośrednio z cennika.

Promocje dotyczą zakupu tylko zestawów na minimum 28 dni.

Z tytułu promocji, kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za otrzymany rabat jak i nie wykorzystane zestawy cateringowe.

 

Rozdział VIII

Reklamacje

§10. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: reklamacja@.zdrowojedz.pl niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni kalendarzowe od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. Reklamacja musi zawierać zdjęcie torby w której dostarczono zestaw oraz zdjęcie reklamowanego produktu, nie załączenie do reklamacji  zdjęć jest podstawa do nie uznania reklamacji.  Reklamacje w przypadku niezrealizowania dostawy należy złożyć do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 10:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 2, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Zdrowojedz” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

5. W razie stwierdzenia przez Zdrowojedz, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Zdrowojedz” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dzień roboczy przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi ”Zdrowojedz”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Zdrowojedz” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

§11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

lub skorzystania z systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy lub jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

 

Rozdział IX

Polityka Prywatności i prawa autorskie

§12. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem PE 2016/679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Zdrowojedz.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Kapitańska 5, 81-331 Gdynia, wpisaną do KRS pod nr 0000786895, REGON 383403899, NIP 9581701469. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Zdrowojedz. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.

 

Rozdział X

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień dostawy Produktu w ramach przyjętego Zamówienia, którego odstąpienie ma dotyczyć. Odstąpienie od umowy Klient może złożyć telefonicznie na numery kontaktowe wskazane w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zdrowojedz.pl lub pisemnie na adres: ul. Kapitańska 5 , 81-331 Gdynia. 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy złożone na Formularzu odstąpienia od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Prawo odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa i dotyczą tylko odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem dostaw zamówionego zestawu diety. 

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są zgodnie prawem polski i w języku polskim.

2.Zdrowojedz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu dostawy lub płatności, wprowadzenia nowych usług, dodania nowych funkcjonalności wprowadzanych na rynek wraz z postępem technicznym.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Jeżeli niektóre postanowienia Regulaminu zostaną uznane za sprzeczne z prawem i którekolwiek zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

6. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego przy składaniu zamówienia oznacza zgodę na jego przestrzeganie.

7. Informacja o zmianie w Regulaminu zamieszczana jest na końcu regulaminu wraz z podaniem daty i treści wprowadzonej zmiany.

 

ZMIANY WPROWADZONE DO REGULAMINU

Dnia  18.02.2021 – dodano w Rozdziale  XI punkt 2 oraz punkt 7

Dnia  18.02.2021 – dodano aktywne linki do treści podświetlonych na niebiesko

Nie czekaj, zamów zestaw i zobacz jak zmieni się Twoje życie z wyżywieniem w postaci Cateringu pudełkowego.

Weronika30 minut temu zamówiłam

Mega smacznie!


Translate »