Zdrowojedz.pl

Zdrowojedz.pl”Catering pudełkowy – Dieta dla Ciebie

REGULAMIN SPRZEDAŻY W FORMIE PROMOCJI ZESTAWÓW CATERINGOWYCH „Zdrowojedz”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Zdrowojedz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisaną do KRS pod nr 0000786895, REGON 383403899, NIP 9581701469 zlokalizowaną przy ul. Kapitańska 5, 81-331 Gdynia, zwanym dalej „zdrowojedz” lub Sprzedawca, która jest właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.zdrowojedz.pl

2.Niniejszy Regulamin jest integralna częścią REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W ZESTAWACH CATERINGOWYCH – firmy

Zdrowojedz.pl Sp. z o.o. jak w pkt. 1.

3. Klient który zdecyduje się na korzystanie z Usług lub Produktów w ramach Sprzedaży w formie PROMOCJI zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. 1. Aby skorzystać z PROMOCJI w serwisie internetowym „Zdrowojedz.pl” Użytkownik musi mieć skończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych albo występować jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2.Wybrać w serwisie internetowym Zdrowojedz.pl rodzaj PROMOCJI z której chce skorzystać:

a) Razem Taniej

b) Zestaw Rodzinny

c) Z polecenia

d) Poleć nas

e) Program lojalnościowy

f) BLACK FRIDAY

g) Dzień dziecka

f) Walentynki

g) Gwarancja ceny

h) Inna promocja

lub skorzystać z zakupu

Kuponu GROUPON

Rozdział II

Warunki Promocji

§2. 1. Promocja dotyczy zakupu cateringu w formie zestawu wybranego w serwisie Zdrowojedz.pl przez zakładkę PROMOCJE

2. Klient który zamierza skorzystać z PROMOCJI musi dokonać wyboru we własnym zakresie Zestawu Cateringu w pudełkach z uwzględnieniem wartości Kalorii oraz typu wybranej diety.

3. Promocja dotyczy zakupu zestawu Cateringowego w pudełku na minimum 28 dni.

4. Promocje nie łączą z innymi promocjami z wyjątkiem wynikających bezpośrednio z cennika opublikowanego w serwisie Zdrowojedz.pl.

5. Klientowi który zdecydował się na korzystanie z PROMOCJI nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Rabat.

6. Promocja nie dotyczy kosztów dostawy w przypadku gdy takie występują.

7. Każda promocja wymieniona w pkt.4 ust.2 jest odrębna i nie może być łączona z realizowanymi już usługami.

8. Promocje skierowane są do klientów Zdrowojedz.pl jak i takich którzy chcą skorzystać z zakupu usługi po raz pierwszy.

9. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej w obowiązujących Regulaminach uzależniona jest od akceptacji Regulaminu Świadczenia usług oraz zapoznania się z Polityką Prywatności Zdrowojedz.pl.

10. Przedłużenie wszystkich pakietów następuje wg. obowiązującego w dniu złożenia zamówienia cennika.

11. Jeden klient może dokonać zakupu jednego zestawu promocyjnego.

12. Ilość pakietów jest ograniczona.

13. Organizator Promocji – Zdrowojedz.pl zastrzega sobie prawo odmowy skorzystania z Promocji bez podania przyczyny.

14. Organizator Promocji – Zdrowojedz.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania Promocji z wymienionych pkt. 4 ust. 2

15. Przystąpienie do PROMOCJI następuje przez złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty za wybrany zestaw promocyjny.

16. Klient który dokonał wyboru Promocji i złożył zamówienie zobowiązany jest do zapłaty za wybrany zestaw zgodnie z udostępnionymi w serwisie Zdrowojedz.pl sposobami płatności.

17. Nie dokonania zapłaty za wybrany zestaw w Promocji oznacza rezygnacje z udziału w Promocji a złożone zamówienie zostaje anulowane.

18. Klient korzystający z Promocji ma prawo do Wstrzymania dostaw w ramach realizowania dostaw w PROMOCJI w przypadku choroby, wyjazdu służbowego, urlopu lub innego powodu o którym poinformuje Zdrowojedz.pl na adres: promocja@zdrowojedz.pl

19. W przypadku rezygnacji z dostaw w ramach Promocji, klientowi przysługuje zwrot gotówki po potrąceniu zrealizowanych dostaw w cenie podstawowej za zestaw wg. obowiązującego w dniu rezygnacji cennika.

20. Realizacja dostaw w ramach Promocji odbywa się zgodnie warunkami określonymi w Regulaminie świadczenia usług.

21. W przypadku wzrostu cen na dostarczane zestawy klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o zmianie cennika na zestawy. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie dokonanie dopłaty oznacza rezygnacje z Promocji i rozliczenie dotychczasowych dostaw w ramach promocji pod warunkiem że minęło minimum połowa okresu dostaw w ramach promocji.

22. Rezygnacja z Promocji Gwarancja Ceny odbywa się na zasadach indywidualnie ustalonych z klientem po złożeniu przez klienta takiej deklaracji przesłanej na adres promocja@zdrowojedz.pl wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Ewentualna rezygnacja może nastąpić z ważnych przyczyn przedstawionych w deklaracji rezygnacji jednak nie wcześniej jak po 4 miesiącach od pierwszego dnia dostawy.

Rozdział III

Opis Promocji

  1. Razem taniej – zamawiając drugi zestaw pod ten sam adres otrzymasz stały dodatkowy rabat na całe zamówienie (2 zestawy), wysokość rabatu zależy od stażu klienta:

– nowy klient 2 % rabatu

– klient który zamawia kolejny zestaw po 3 miesiącu dostaw 3% rabatu

– klient który zamawia kolejny zestaw po 4 miesiącu dostaw 4 % rabatu

Rabat dodatkowy obowiązuje na każde kolejne zamówienie.

b)Zestaw Rodzinny – zamawiając 3 zestawy pod jeden adres dostawy płacisz za dwa zestawy a

trzeci dostajesz za 50 %

  1. Z polecenia – zamawiając zestaw z polecenia osoby która jest naszym klientem otrzymasz dodatkowy rabat w wysokości 2% od ceny z cennika na każde kolejne zamówienie. Aby skorzystać z tej promocji przy składaniu zamówienia musisz podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby polecającej jak i jej adres e-mail które podała przy składaniu zamówienia.
  2. Poleć nas – jeżeli zamówienie złoży osoba którą polecisz otrzymasz dodatkowe 2% rabatu na swoje każde kolejne zamówienie. Aby skorzystać z tej promocji przy składaniu kolejnego zamówienia musisz podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby polecanej jak i jej adres e-mail który poda ona przy składaniu zamówienia.
  3. Program lojalnościowy polega na złożeniu deklaracji zakupu zestawów na cały rok przy składaniu zamówienia zestawu na 84 dni płacisz za pierwszy zestaw przy złożeniu zamówienia a za kolejne zestawy zapłacisz mniej o 4% za każdy. Warunkiem przystąpienia do tej promocji jest regularne i terminowe opłacanie należności za kolejne zestawy 84 dniowe. Zapłata za kolejny zestaw musi nastąpić najpóźniej na 3 dni przed końcem opłaconego już pakietu.
  4. BLACK FRIDAY – zamawiając dnia (data czarnego piątku) w godzinach od 0:00 do 23:30 zestaw na 84 dni otrzymasz dodatkowy rabat w postaci bezpłatnej dostawy zestawów przez dodatkowe 16 dni- obowiązuje tylko w przypadku  dokonania zakupu i zapłaty.
  5. Dzień Dziecka – zamawiając 1 czerwca br. zestaw cateringowy na minimum 28 dni dla klienta w wieku 16-18 lat otrzymasz 5 % dodatkowego rabatu. Przy składaniu zamówienia w ramach tej PROMOCJI zamawiający musi podać w zamówieniu datę urodzenia i imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby dla której zamawiany jest zestaw. Zamówienie musi złożyć i opłacić osoba trzecia która skończyła 18 lat lub inna osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego zestawu w przypadku gdy osoba dla której zakupiono zestaw odmówi jego odbioru. W przypadku tej promocji nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za złożone zamówienie. Zapłacone zestawy zostaną wówczas dostarczone osobie która złożyła zamówienie.
  6. Walentynki – zamawiając wybrany zestaw cateringowy w dniu 14 lutego na minimum 28 dni zapłacisz o 5 % mniej niż cena zawarta w cenniku. Przy składaniu zamówienia w ramach tej PROMOCJI zamawiający musi podać w zamówieniu imię i nazwisko Walentynki oraz numer telefonu Walentynki dla której zamawiany jest zestaw. Zamówienie może złożyć i opłacić również osoba trzecia lub inna osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej dla wskazanej Walentynki jeżeli zakupu nie dokonuje się samodzielnie na swoje konto. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego zestawu w przypadku gdy osoba dla której zakupiono zestaw odmówi jego odbioru. W przypadku tej promocji nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za złożone zamówienie. Zapłacone zestawy zostaną wówczas dostarczone osobie która złożyła zamówienie.
  7. Gwarancja ceny – Zamawiając kolejny zestaw na cały rok i dokonując opłaty jednorazowo przy składaniu zamówienia, płacisz za swoje zamówienie w cenie za dzień jak dla zestawu na 84 dni i dodatkowym rabatem w wysokości 6%. Wówczas masz gwarantowaną cenę za zamówiony zestaw lub zestawy w przypadku gdyby w ciągu trwania dostaw uległa zmiana ceny za zestaw z przyczyn niezależnych od Zdrowojedz.pl tzn. gdy zmiana cen nastąpi z uwagi na podwyżkę cen surowców, energii, paliwa, zmiany w podatkach i temu podobnych oraz znacznego wzrostu inflacji związanego z kryzysem gospodarczym lub politycznym.
  8. Kupony GROUPON- Zamawiający może dokonać zakupu zestawu Diety kupując kupon w serwisie GROUPON jeżeli są dostępne. Aby zrealizować zakupiony kupon należy przesłać kupon wraz z kodem aktywacyjnym na adres groupon@zdrowojedz.pl z podaniem wszystkich danych niezbędnych do realizacji dostawy. Realizacja kuponów następuje w ciągu 5-15 dni od ich nadesłania do realizacji, decyduje kolejność nadesłania kuponów. Wcześniejsza realizacja kuponów nie jest możliwa ze względów logistycznych. Zamawiający może zrealizować tylko jeden kupon GROUPON pod podany adres. (istnieje możliwość dostawy kilku kuponów pod jeden adres ale tylko w tym samym czasie co realizacja pierwszego kuponu dla kilku osób). Nie mam możliwości przedłużenia dostawy diety kolejnym kuponem GROUPON. Kupony GROUPON są sprzedawane w promocyjnych cenach aby zachęcić zamawiających do kupowania diet w naszym serwisie. Po skorzystaniu z kuponu GROUPON należy zamówić kontynuację diety za pośrednictwem naszego serwisu www. zdrowojedz.pl . Kupony GROUPON dotyczą zakupu wybranej diety Ogólna, Wegetariańska lub Wegetariańska + Ryba. Każda z tych diet ma inną cenę w zależności od wybranej kaloryczności. Zmiana wybranej diety jest możliwa tylko po dokonaniu dopłaty wg. naszego cennika (nie w cenach kuponu GROUPON). Dostawa zestawów diety jest bezpłatna tylko w strefie bezpłatnych dostaw czyli granic administracyjnych wybranego miasta, poza ten obszar zamawiający zobowiązany jest dokonać dopłaty za dostawę poza bezpłatną strefę dostaw.  Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji dostaw w ramach wykupionego kuponu GROUPON w sytuacji budzących wątpliwości co do miejsca dostawy lub manipulowania kuponami. Ewentualna rezygnacja z dostaw zakupionych za pomocą kuponu GROUPON jest możliwa przez zgłoszenie tego faktu do GROUPONU gdzie dokonano zakupu kuponu. Zdrowojedz.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór typu diety oraz kaloryczności jak i nie zapoznanie się kupującego z warunkami realizacji dostaw. Zwrot pieniędzy za zakupiony kupon lub jego częściową realizację dokonuje GROUPON gdzie zakupiono kupon. Ilość kuponów GROUPON jest ograniczona ofertą i w przypadku wyczerpania oferty można dokonać zakupu diety w naszym serwisie www.zdrowojedz.pl .   Wszelkie reklamacje związane z realizacją dostaw diety należy zgłaszać zgodnie z instrukcja zawartą w REGULAMINIE. Umieszczenie nieprawdziwych informacji na temat realizowanych dostaw w serwisach społecznościowych bez wcześniejszego zgłoszenia problemu w formie reklamacji może skutkować dochodzeniem naszych praw przed właściwym Sądem. Do realizacji kuponów GROUPON mają zastosowanie wszystkie postanowienia REGULAMINU naszego serwisu oraz regulamin obowiązujący w serwisie GROUPON.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§3. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

2. W przypadku realizowania dostaw poza strefę bezpłatnych dostaw obowiązuje dopłata do zestawów Promocyjnych zgodnie z odrębnymi ustaleniami z Klientem.

3. O każdej zmianie Regulaminu w przypadku jego zmiany w okresie trwania promocji Klient zostanie poinformowany drogą mailową a w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu w zmienionej treści umowa na realizacje dostaw zostanie rozwiązana pomiędzy stronami a rozliczenie dotychczas realizowanych zamówień nastąpi na zasadach i warunkach jak w dniu składania zamówienia.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do roszczeń względem Zdrowojedz.pl z uwagi na realizację Promocji zgodnie z Regulaminem lub zaprzestanie realizacji dostaw w przypadku rezygnacji lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego.

5. W przypadku dokonania płatności za wybraną Promocję w niewłaściwej wysokości zamawiający zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia z Zdowojedz.pl pod rygorem odmowy realizacji zamówienia. Natomiast gdy Zdrowojedz.pl stwierdzi, że zapłata za wybrana promocję była wyższa niż wynika to z cennika i doliczenia dodatkowych rabatów, różnica zostanie zwrócona na wskazane przez zamawiającego konto lub zostanie rozliczona w formie dostawy dodatkowych zestawów.

6. Klient musi we własnym zakresie pilnować terminów zapłaty za kolejne okresy płatności

7. Zdrowojedz.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie dostaw w przypadku nie dokonania opłaty za kolejne zadeklarowane w Promocji okresy.

8. Akceptacja Regulaminów oznacza zgodę na jego przestrzeganie.

9. Promocje zawarte w niniejszym regulaminie się nie łączą i obowiązują do odwołania.

 

Nie czekaj, zamów zestaw i zobacz jak zmieni się Twoje życie z wyżywieniem w postaci Cateringu pudełkowego.

Weronika30 minut temu zamówiłam

Mega smacznie!


Translate »